10 oktober 2020: Stand van zaken Dorpsplan Lintelo 

Afgelopen september zijn we als een van de twee opdrachtgevers (Lintelo's Belang en Kulturhus Lintelo) bijgepraat over de stand van zaken m.b.t. het dorpsplan Lintelo door de werkgroep die hiermee aan de slag is.

Op 13 November 2019 was er een zeer succesvolle avond die door vele Linteloërs bezocht is. Op deze avond kon men zich uitspreken over de toekomst van Lintelo. Op vele briefjes werden ideeen, suggesties en wensen verzameld.

Met de uitkomsten van deze avond is de 'werkgroep dorpsplan' aan de slag gegaan. Door de Corona perikelen heeft ook deze werkgroep een tijdje stil gelegen. Op dit moment is deze werkgroep weer volop bezig om eea uit te werken.

Er zijn 6 hoofdthema's met speerpunten die nu verder uitgewerkt worden. Deze 6 hoofdthema's zijn:

Wonen

Zorg en sociale voorzieningen

Ondernemers en werkgelegenheid

Kulturhus en verenigingen

Toerisme recreatie

Verkeer

Onderwijs en jeugd.

 

Er wordt de komende maanden verder gewerkt om tot een mooi dorpsplan te komen en dit zal tzt gepresenteerd worden aan de Linteloërs!

I.v.m. alle ontwikkelingen rondom het Coronavirus kunnen we nu nog geen uitsluitsel geven wanneer dit afgerond is. 

 


 

17 augustus 2020:  Infoavond Uuthuuskes 31 augustus 2020 - Locatie Kulturhus Lintelo tijd 20.00 uur

Hieronder de  uitnodiging voor jongeren van de kleine kernen van Aalten die nu of in de toekomst op zoek zijn naar betaalbare zelfstandige woonruimte (de z.g.n. "Uuthuuskes"). Deze avond geeft jongeren van de 5 kleine kernen de kans om hun belangstelling kenbaar te maken en om ook eventuele wensen nog kenbaar te maken.

/upload/20200813_Leaflet_Uuthuuskes.pdf

 

In bovenstaande leaflet staat veel informatie die ook voor ons (Lintelo) van toepassing is. Lintelo's Belang had al het voortouw genomen en heeft de aanmeldingsprocedure voor Lintelo al achter de rug. Mochten er n.a.v. deze avond meer aanmeldingen voor Lintelo komen dan worden deze  belangstellenden op een reservelijst geplaatst. 

 

I.v.m. Corona maatregelen is aanmelden verplicht en in principe alleen de jongeren zelf en geen familie, ouders of andere belangstellenden. Aanmelden via de link in de leaflet.

Uiteraard zijn jullie van harte welkom deze avond. Mocht je verhinderd zijn kun je altijd ook nog info opvragen via Lintelo's Belang.

 

Als over enkele maanden alle ins en outs bekend zijn zullen de betreffende belangenverenigingen in principe altijd het eerste aanspreekpunt zijn.


 

2020: Woningbouw voor jongeren in Lintelo  woningbouw voor jongeren Lintelo

/upload/flyer_woningen_lintelo_a5_def_.pdf

 

 

 

 

 

 


Maandag 11 maart is er in Ijzerlo een voorlichtingsavond over veiligheid in uw omgeving;

 

/upload/A3_poster_-_informatieavonden_Veiligheid_in_uw_omgeving.pdf


Privacy verklaring Lintelo’s Belang

 

Versie: augustus 2018

 

Inleiding

Lintelo’s Belang is een neutrale belangenvereniging van Lintelo.

De vereniging stelt zicht tot doel de belangen van de Linteloërs te behartigen.

 

Daarvoor verwerken we persoonsgegevens van haar leden.

Wij doen dit om deze personen zo goed mogelijk te kunnen helpen en contact met hen te kunnen onderhouden. In dit privacy statement leggen wij uit waarom en op welke manier wij uw persoonsgegevens verwerken. Heeft u vragen over onze gegevenswerking stuur dan een email naar lintelosbelang@gmail.com.

 

Waar zijn we gevestigd?

We zijn secretarieel gevestigd in Lintelo (gemeente Aalten), Het Veld 2, 7122 ML

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende gegevens:

 

NAW gegevens: Achternaam, voornaam of Initialen, adres, postcode, woonplaats, email adres.

Bank gegevens t.b.v. incasso in bankprogramma.

Machtingsformulieren in aparte map (niet digitaal) in bezit van de penningmeester .

 

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Administratie en dienstverlening

In onze administratie houden wij gegevens bij voor de ledenadministratie.

Deze gegevens hebben wij nodig om u te informeren over zaken die spelen in Lintelo. En om namens u voor de belangen van Lintelo op te komen.

Daarnaast om het ledengeld te kunnen innen.

 

Nieuwsbrieven en mailingen

Mailadressen van leden kunnen gebruikt worden voor mailingen van Lintelo’s Belang. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Publicatie van foto’s op website en/of facebook

Dit vindt uitsluitend met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van betrokkenen plaats.

 

Beveiliging

Wij dragen zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie of taak toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en op grond van een wettelijke grondslag.

 

 

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Hebt u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact opnemen via lintelosbelang@gmail.com.

 

* Informatie en inzage: Uiteraard kun u inzien welke persoonsgegevens wij van u verwerken.

* Rectificatie: Heeft u het idee dat wij verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

* Vergetelheid: U kunt uw persoonsgegevens die wij van u hebben laten verwijderen. Het kan wel zijn dat wij die gegevens voor andere doeleinden (bijv. administratie) deze gegevens nog wel moeten verwerken.

* Beperking: Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.

* Bezwaar (verzet): Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen.

* Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op.

 

Daarnaast kunt u ook:

* Toestemming intrekken: Bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailingen. Als u toestemming voor een andere verwerking wilt intrekken, kunt u contact met ons opnemen.

* Klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wilt u een klacht hierover indienen, neem dan contact met ons op. lintelosbelang@gmail.com

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

 

Grondslagen van de verwerking

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht en sommige voor het uitvoeren van onze dienstverlening.

 

Links

Op de website zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

 

Cookie statement

We gebruiken geen cookies op de website.

 


 

 

Op onze ledenvergadering, afgelopen April, heeft onze wijkagent kennis met ons gemaakt, zichzelf voorgesteld en uitleg gegeven van zijn werkzaamheden en hoe we hem kunnen bereiken.

In deze link staat een korte samenvatting van zijn presentatie;

WIJKAGENT

 


 

Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht.

 

De gemeente Aalten heeft een tijdelijke subsidieregeling om het verwijderen van asbestdaken en de sloop van overtollige bebouwing in het landelijk gebied te stimuleren. Voor de uitvoering van deze regeling is maximaal € 100.000,- beschikbaar. Dit is tevens het subsidieplafond.

 

Openstelling

Vanaf 14 maart tot en met 31 juli 2018 kunnen eigenaren een aanvraag indienen voor een subsidiebijdrage voor het verwijderen van asbestdaken en /of sloop van bebouwing. De aanvragen worden behandeld op volgorde van de ontvangstdatum.

 

Wanneer het vastgestelde subsidieplafond vóór 31 juli 2018 is bereikt, worden daarop volgende aanvragen afgewezen. Deze aanvragen worden, op volgorde van ontvangst, bewaard in afwachting van nadere besluitvorming over beschikbaar stelling van budget door de gemeenteraad.

 

De regeling ligt ter inzage in het gemeentekantoor aan de Hofstraat 8 te Aalten en kan worden ingezien op de gemeentelijke website www.aalten.nl/stimuleringsregeling. Hier vindt u ook het aanvraagformulier.

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum (0543) 49 33 33.

 


 

Brandveiligheid buitengebied.

 

Naar aanleiding van vragen van Lintelo's belang over de bluscapaciteit in het buitengebied, welke maatregelen de gemeente gaat nemen en vooral de tijdsplanning ervan kregen we half oktober 2017 het volgende antwoord;

 

 

Vorige week is n.a.v. de behandeling in het college opdracht verstrekt aan Vitens om 23 brandkranen na te laten meten om te achterhalen of die kranen minimaal 30m3/h kunnen leveren. Indien dit het geval is dan worden deze weer geactiveerd.

Daarnaast worden 47 kranen sowieso weer opnieuw aangesloten. Van deze kranen is al bekend dat zij minimaal 30m3/h kunnen leveren.

De doorlooptijd van deze maatregelen neemt maximaal 4 maanden in beslag is ons toegezegd.

 

De gemeente Aalten is daarnaast één van de eerste gemeenten die gaat beschikken over een nieuwe waterwagen. Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2018 is dit voertuig inzetbaar voor onze gemeente.

 

Als bovenstaande maatregelen zijn getroffen dan blijven nog enkele plekken over waar de dekking niet 100% is. Er is nu een inventarisatie gaande welke maatregelen wij daar nog kunnen treffen in samenwerking met de brandweer. Deze maand willen wij dat grotendeels in beeld hebben.

 

Ik hoop u allereerst voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen heeft dan hoor ik het graag.

 

Met vriendelijke groet,

 

M. (Mariska) Nijmeijer BBA

Adviseur Crisisbeheersing

 


Nieuwbouw

 

December 2016

De nieuwbouwkavels in Lintelo zijn nu ook op internet te vinden. Voor de nieuwbouwkavels op het Veld (naast de nieuwste woningen) kunt u terecht bij Heinen;

Website Heinen

Voor de kavels op het oude kleuterschoolterrein en naast Gendringseweg 32 kunt u terecht bij de gemeente;

Website gemeente

 


December 2016

WONINGBOUW

 

Wij zijn als Lintelo's Belang al enkele maanden bezig om ons in te spannen voor de woningbouw in Lintelo. De gemeente Aalten heeft een woningbouwplanning gemaakt voor de jaren tot en met 2025. Kort gezegd komt het erop neer dat er veel bouwkavels worden geschrapt. Zowel particuliere als gemeentelijke. De reden hierachter is de verwachte krimp en vergrijzing. Wij strijden voor maatwerk omdat we vinden dat de algemene maatregel niet voor de hele achterhoek mag gelden, de dorpen (zoals Lintelo) waar wel interesse is mogen niet getroffen worden door deze maatregel.

Wij zijn op dit moment druk bezig om de politiek te overtuigen van het feit dat we als Lintelo de kavels nodig hebben voor de toekomst. Tijdens deze bezoeken leggen wij uit waarom wij het onterecht vinden dat er (mogelijk) veel kavels geschrapt gaan worden. Wij voeren hierbij vele argumenten aan. Enkele argumenten vóór behoud van onze kavels zijn;

-we hebben de laatste 10 jaar geen krimp maar juist een groei in het aantal inwoners, dat mag niet stop worden gezet door de gemeente!

-er wordt in de woningbouwplanning gesteld dat er geen interesse zou zijn in onze kern. We hebben procentueel meer woningen gebouwd als in Aalten en Dinxperlo

-de school heeft op dit moment een zeer acceptabel aantal leerlingen, ten opzichte van 7 jaar geleden zelfs een flinke stijging van bijna 20%. Op dit moment is de prognose dat het weer wat gaat zakken, dat gaat zeker gebeuren als de plannen van de gemeente door gaan!

Dit is onze complete versie van onze toelichting van onz bezwaarschrift zoals wij dat besproken hebben bij alle politieke partijen;

BEZWAARSCHRIFT EN TOELICHTING

Mocht u aanvullingen hebben, of vragen, dan horen we het graag.

Binnenkort zullen wij de kavels die nu te koop zijn via allerlei media onder de aandacht brengen, tot die tijd kan iedereen zich melden die interesse heeft on te bouwen bij de gemeente (kavels aan Gendringseweg of oude Kleuterschoolterrein) of bij Bouwbedrijf Heinen (kavels op nieuwbouw Het Veld).

De gemeenteraad heet op 29 november een raadsvergadering gehad over dit onderwerp. De buurtschappen (en Lintelo in het bijzonder) worden vaak genoemd. Zie onderstaande link. We hopen op een positief vervolg! Wordt vervolgd.

Notulen raadsvergadering

 


Antwoorden op enkele vragen/opmerkingen van de ledenvergadering.

Er werden op de ledenvergeadering enkele opmerkingen gemaakt over de as-verspringing op de Gendringseweg. Voor de één is het veiliger, de ander heeft juist een onveiliger gevoel erbij. Dit hebben we aangekaart bij de gemeente, maar meningen blijven verschillen, dat is bij elke maatregel het geval. Dat wisten ze bij de gemeente ook.

Daarnaast is het voorrang vraagstuk ook tersprake gekomen, het volgende is ons nu duidelijk;

Bij een as-verspringing met voorrangsborden geldt dit bord voor iedereen, dus ook voor fietsers.

In de kern, zowel Gendringseweg als de Halteweg, staan geen voorrangsborden, daar is het een 'samenspel' van de verkeersdeelnemers.

De gemeente wil verder kijken of er bij Veilig Verkeer Nederland een soort 'educatief' pakket is zodat het op een duidelijke manier uitgelegd kan worden terplekke.

 

Herman Simmelink heeft deze avond gesproken over de buurt Whatsapp, hier de link met informatie;

http://buurtpreventie-aalten.nl/


Woningbouw planning Aalten

Wij hebben als Lintelo's belang bezwaar gemaakt tegen de woningbouwplannen van de gemeente Aalten.

Kort gezegd kwamen de plannen er op neer dat de mogelijkheid bestaat dat we bijna geen kavels meer toegewezen krijgen in Lintelo.

De huidige kavels zouden dan afgwaardeerd worden en misschien wel een bestemmingswijziging ondergaan waardoor we helemaal niks meer mogen bouwen.

Aangezien er elk jaar nog woningen bijgebouwd worden, willen we ervoor zorgen dat dit de komende jaren doorgaat!

Feit blijft dat de gemeente moet schrappen in het aantal kavels in de gehele gemeente, ivm krimp en vergrijzing. Wij zullen ons hard maken om in Lintelo zoveel mogelijk kavels over te houden.

We hopen dat potentiële kopers niet te lang wachten, aangezien het nu nog zeker is dat je kunt bouwen, wat de toekomst brengt weet nog niemand zeker.

Dus mocht u iemand zijn, of weten, onderneem dan aktie, zodat we zoveel mogelijk kunnen blijven bouwen.

 


 

Nieuwbouw Lintelo

Naar aanleiding van de nieuwbouwinfo avond eind 2014 zijn er meerdere gesprekken geweest met potentiële kopers, zowel voor het oude kleuterschollterrein als de nieuwbouw op Het Veld als voor de bouwkavels aan de Gendringseweg.

De kavel op de de oude kleuterschool is afgelopen maand flink in prijs verlaagd, als de kavel voor 1 woning wordt gebruikt is de totale kavelprijs €115.000,- ex BTW voor 1120m2! Dat is de helft van de prijs van een kavel in (bijvoorbeeld) de kern Aalten!

 

 

 

 

 

 

Inloggen
lintelosbelang.nl - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!